top of page

Privacy policy

Ulla Store hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ulla Store houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ulla Store verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• administratieve doeleinden;
• commerciële doeleinden;
• communicatieve doeleinden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, worden enkel aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie.

Cookies

Op onze website plaatsen we naast noodzakelijke cookies om de website correct te laten functioneren, ook analytische cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt.

Ulla Store kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor onze dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar ons verzendt, geeft u ons daarmee toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding. Bij hyperlinks naar andere websites zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn

Ulla Store bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u onverwijld contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. U vindt de contactgegevens op onze website.

bottom of page